K pyramidování pozic metodou Martingale

V tomto článku budeme analyzovat smysluplnost použití metody Martingale, jejímž cílem je zisk i v případě, že není znám žádný způsob predikce ceny obchodovaného instrumentu.

 

Úvod

O této metodě, která se dá použít například i v kasinu, se můžete dočíst i ve starším článku na tomto portálu: Obchodování na bázi Martingale. Autor článku se soustředil na praktické aspekty Martingale obchodování a uvádí i konkrétní výsledky ze simulace v platformě MetaTrader. My se naopak zaměříme na teoretické vyhodnocení pravděpodobností zisků a ztrát a provedeme i některé potvrzující simulace.

Autor ve zmíněném článku uvádí, že "...obchodování na základě Martingale ruletního systému je možný, že systém má určitý potenciál, i když s sebou nese určité riziko jako většina systémů a že do koše určitě nepatří. ..." Ověřme tedy, zda má skutečně smysl Martingale metodu reálně obchodovat a pokud ano, pak za jakých omezujících podmínek.

 

Logika Metody Martingale

Metoda Martingale se asi nejsnáze popisuje na příkladu sázek v ruletě na barvu (červená nebo černá), kde budeme předpokládat, že počáteční sázka je €1, sázíme vždy na jednu ze dvou barev a výsledkem sázky je vždy prohra nebo výhra. Pokud prohrajeme, přicházíme o celou vsazenou částku, pokud vyhrajeme, získáváme tuto částku nazpět plus stejně velkou výherní částku. Abychom tedy pokryli celkovou ztrátu z předchozích po sobě jdoucích jednotlivých ztrátách a ještě získali nějaký profit, budeme po každé ztrátě velikost sázky zdvojnásobovat a po každé výhře se opět vrátíme na počáteční velikost sázky. Několik příkladů:

 • Hned první výhra: zisk +€1
 • Jedna ztráta a výhra: ztráta -€1, pak zisk +€2 = +€1
 • Dvě ztráty a výhra: ztráta -€1, pak ztráta -€2, pak zisk +€4 = +€1

Jak je tedy vidět, každá taková sekvence N ztrát (N >= 0) a jedné výhry vede na výsledný zisk ekvivalentní velikosti počáteční vložené sázky.

Martingale metodu lze v případě tradingu použít opravdu mnoha různými způsoby. My zde budeme používat podobné nastavení jako ve zmíněném starším článku - budeme obchodovat EURUSD s nejmenší velikostí pozice 0,01 lotu a s konstantní vzdáleností StopLoss (SL) i TakeProfit (TP) 10 pipů od vstupní hodnoty.

Autor původního článku sice uvádí možnost nastavení různě vzdálených SL/TP podle střední velikosti výchylky ZigZag indikátoru na různých časových rámcích, my budeme nicméně předpokládat, že taková "optimalizace" vstupů nemá žádný efekt a tedy že je 50% pravděpodobnost (p) zasažení SL a 50% pravděpodobnost (q) zasažení TP, protože nejsme schopni odhadnout budoucí směr trhu a zasažení SL i TP je vzhledem k jejich stejné vzdálenosti od vstupu stejně pravděpodobné.

Stejnou pravděpodobnost výhry i prohry můžeme (při stejně vzdáleném SL i TP) předpokládat i tehdy, pokud je v trhu nějaký trend (krátkodobý nebo dlouhodobý), který ale trader neumí správně odhadnout a tedy otevírá efektivně náhodně Long nebo Short pozice.

 

Pravděpodobnost po sobě jdoucích ztrát

Z úvodu výše je zřejmé, že kritické pro vyhodnocení rizikovosti je zodpovězení otázky: "Jaká je pravděpodobnost, že během N obchodů narazíme na sekvenci K za sebou jdoucích ztrát?". Na rozdíl od kasina sice tato sekvence nemusí být pro účet zcela "likvidační", protože máme na účtu vždy jenom určitou povolenou páku (např. zmíněných 1:100) a tedy velikost požadovaného marginu nedovolí příliš velký propad na účtu na jednom obchodu (díky relativně blízkému SL). Pokud ale utrpíme ztrátu i na poslední velikosti pozice, kterou nám ještě margin požadavky povolují, snížíme hodnotu účtu tak, že se už nejspíše do černých čísel nedostaneme (alespoň ne Martingale metodou).

Zmíněnou pravděpodobnost lze spočítat pomocí následujícího vzorce (viz též krásné odvození zde):

kde S(N, K) představuje hledanou hodnotu této pravděpodobnosti (hodnota mezi 0 a 1), K představuje onen "likvidační" počet ztrát v řadě a N počet obchodů, ve kterých přítomnost ztrát v řadě hledáme. Jak je vidět, vzorec je rekurzivní (tzn. odkazuje se na "znalost" hodnot S(N - j, K), tedy pravděpodobností nalezení K po sobě jdoucích ztrát v méně než N obchodech). Pro vyhodnocení samozřejmě použijeme počítačový program.

Zmíněná stránka (se vzorcem viz výše) uvádí rekurzivní kód v jazyce Python (volně dostupný pro všechny typy OS). V případě vyhodnocování pro velké množství obchodů (tzn. pro vysoké hodnoty N) narazíme na omezení hloubky rekurze (v Pythonu stejně jako v jiných jazycích), protože hloubka rekurze odpovídá právě N. Zde proto uvádíme upravenou verzi, která vede na stejné výsledky a neobsahuje rekurzi (zdrojový kód ke stažení zde):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy proměnných pocetObchodu a pocetZtrat jsou dostatečně samopopisné (a používáme implicitní pravděpodobnost ztráty 50% viz předpoklady výše v textu).

Zkoušením různých hodnot si lze ověřit, že pravděpodobnost výskytu po sobě jdoucích ztrát je v daném počtu obchodů mnohdy větší, než by člověk čekal. Např. je nadpoloviční pravděpodobnost (cca 58%), že v sekvenci 252 obchodů (cca jeden obchod na pracovní den za rok) narazíme na sekvenci 5-ti po sobě jdoucích ztrát. Přitom 5 ztrát za sebou již vyžaduje otevření následující pozice 25 = 32 krát větší pozice než je naše základní pozice (v našem případě tedy 0,01 x 32 = 0,32 lotu).

 

Vyhodnocení rizika

Pravděpodobnosti dosažení N ztrát v sekvenci 252 obchodů (tedy přibližně jeden obchod každý obchodní den nezahrnující víkendy) jsou uvedeny v Tabulce 1 níže:

Pokud tedy budeme obchodovat tak, že "násobení velikosti sázky" budeme simulovat zdvojnásobením počtu lotů na každém obchodu následujícím po ztrátě, pak budeme otevírat obchody o velikosti 0,01 lotu, 0,02 lotu, 0,04 lotu, 0,08 lotu, atd. Očekávané parametry pozic dle velikosti (dané počtem za sebou jdoucích ztrát) jsou shrnuty v Tabulce 2.

 

Vyhodnocení očekávaného zisku

Je zřejmé, že při nekonečně velkém kapitálu a možnosti provést nekonečně mnoho obchodů je strategie vždy úspěšná. V realitě samozřejmě není splněna ani jedna z těchto podmínek. Podívejme se tedy na "očekávané" zisky v rozumných počtech obchodů s omezeným kapitálem.

Martingale obchodování můžeme rozdělit na sub-sekvence, kde je vždy nějaké množství za sebou jdoucích ztrát, které jsou následovány jednou výhrou (po ní následuje další sub-sekvence) nebo likvidací účtu tradera (resp. situací, kdy trader nebude schopen otevřít další větší pozici typicky díky požadavku na margin, na který účet už nebude stačit). V náslecujících odstavcích budeme počítat očekávanou hodnotou každé takové sub-sekvence.

Označme velikost "sázky" (představovanou trefením SL v základní velikosti pozice) jako L, pravděpodobnost ztráty jako q (pro odlišení od pravděpodobnosti výhry p = (1 - q)). Pravděpodobnost, že trader dosáhne právě m po sobě jdoucích ztrát je qm a celková ztráta v takovém případě bude:

Pravděpodobnost, že trader neabsolvuje těchto m po sobě jdoucích ztrát je 1 - qm a v takovém případě získává trader profit L.

Očekávaný zisk na každou takovou sub-sekvenci proto lze spočítat jako (pravděpodobnost zisku krát velikost zisku minus pravděpodobnost ztráty krát velikost ztráty):

Z tohoto vyplývá, že trader může očekávat dlouhodobý zisk, pokud:

což nastává pouze v případě, kdy je pravděpodobnost ztráty q < 1/2 = 50%, ekvivalentně když pravděpodobnost zisku p > 50%.

Realita je ale taková, že bez schopnosti predikce pohybu trhu je pravděpodobnost ztráty vždy větší než pravděpodobnosti zisku. Stejně jako kasino si v případě sázek na černou a červenou barvu v americké ruletě zajišťuje výhodu na své straně oproti sázejícímu (pravděpodobnost prohry sázejícího je 10/19 > 50%), tak i v případě trhů je v nevýhodě trader díky spreadům (nákup za vyšší Ask a prodej za nižší Bid), komisím a dalším poplatkům, které budeme v dalším textu nazývat jako transakční poplatky. Očekávaný zisk je proto záporný, a to nezávisle na velikosti účtu, velikosti základní pozice nebo plánovaném počtu obchodů.

 

Typický zisk z malého množství obchodů

Jak bylo ale řečeno dříve, při "velkém" kapitálu a "malém" množství obchodů je celkem vysoká pravděpodobnost určité malé výhry a nízká pravděpodobnost velké ztráty.

Výpočet očekávané hodnoty je totiž pouze přesné vyjádření hodnoty průměru, jehož hodnota se bude blížit k očekávané hodnotě při zvyšování počtu pokusů (viz zákon velkých čísel).

Hodnota průměru ale může být zavádějící vzhledem k "běžné" zkušenosti jednotlivce. Např. publikování průměrného platu ve státě musí rozesmutnit určitě více než polovinu národa, protože plat většiny lidí bude pod tímto průměrem. To je dáno tím, že hodnota průměru je vyšší díky velmi vysokým platům velmi malé části národa. Místo průměru by bylo vhodnější uvádět hodnotu medianu (50%-ní percentil). Polovina měřených hodnot by měla být pod hodnotou medianu a polovina nad hodnotou medianu.

Pokud zde tedy mluvíme o "typickém zisku", máme na mysli právě median výsledných zisků ze sekvence N obchodů. Je zřejmé, že pokud jsou zisky spíše malé a ztráty spíše velké, bude výsledek ze sekvence pouze několika málo obchodů častěji kladný než záporný. Abychom si potvrdili toto tvrzení, provedeme simulaci viz níže.

 

Simulace náhodných sekvencí zisků a ztrát

Budeme předpokládat stejné nastavení algoritmu jako výše (EURUSD, 0,01 lotu, 10 pipů vzdálený SL i TP, 50%-ní pravděpodobnost zisku i ztráty a i nadále budeme ignorovat transakční náklady). Vzhledem k omezenému kapitálu budeme ale navíc počítat s tím, že pokud se rostoucí velikost pozice (vzhledem k po sobě jdoucím ztrátám) dostane k množství lotů, které by vyžadovalo margin, na který aktuální hodnota účtu nestačí, bude velikost následujícího obchodu opět na 0,01 lotu.

Simulace bude probíhat že proběhne vždy 1 000 iterací pro:

 • tři různé velikosti účtů (10, 100 a 500 tisíc CZK)
 • různě dlouhé sekvence obchodů (10 až 500 obchodů)

Příklad jedné iterace: Systém vygeneruje náhodně výhry a prohry ve 100 obchodech na účtu o velikosti 10 000 CZK a realizuje obchodování výše zmíněným způsobem. Průměrný zisk na jeden obchod z této iterace se pak spočítá jako:

kde Cs je počáteční hodnota účtu a Ce je hodnota účtu po provedení zvolených N obchodů.

Na obrázku 1 níže je vyhodnocen (s vyhlazením) percentil (svislá osa) ztrátových hodnot zmíněného průměrného obchodu, a to pro všechny tři konkrétní velikosti účtu (různě barevné čáry). Např. vidíme, že s účtem o velikosti 10 000 korun (modrá čára) máme při 10-ti obchodech šanci dospět alespoň k nějakému zisku v cca 80% případů (100% minus zobrazených 20% výskytů ztrátového průměrného obchodu). Jak je ale dobře vidět z rychlého růstu křivky pro tuto velikost účtu, už při zvýšení počtu obchodů na 100 se dostáváme nepříjemně blízko 50%-nímu percentilu, tedy poloviční šanci na zisk nebo ztrátu. To je proto, že při tomto množství obchodů se často budeme dostávat do potřeby otevřít obchod, který bude vyžadovat marži, na kterou už zůstatek účtu nebude stačit. Naproti tomu při velikosti účtu 500 000 korun budeme jen zřídkakdy narážet na omezení marginem a hodnota percentilu se proto drží relativně nízko ještě i pro větší počet obchodů.

Na obrázku 2 níže je znázorněna vyhlazená hustota výskytů průměrného zisku z obchodu opět pro tři různé velikosti účtu (hodnoty pro různé počty obchodů jsou smíchány dohromady). Je zřejmé, že celkový průměrný zisk na obchod pro danou velikost účtu (vyznačen tečkovanými vertikálami odpovídající barvy) se ve všech třech případech pohybuje velmi blízko nuly (< 1 koruna) a při započítání transakčních poplatků je tedy ve všech případech průměrný obchod jednoznačně ztrátový.


Na obrázku 3 níže jsou znázorněny (opět vyhlazené) průměry z maximálních velikostí pozic (v počtech lotů) dosažených ve všech sekvencích obchodů na účtu dané velikosti. Hodnoty pro 10-ti tisícový účet zůstávají blízko počáteční velikosti pozice, protože na tak malém účtu ani větší pozice otevřít nemůžeme. Zajímavá je situace například u 500-ti tisícového účtu, kde je vidět, že v případě 500 obchodů se dostáváme (v průměru) na maximální velikosti pozice kolem 4 lotů (tedy 400x počáteční velikost pozice). Medián maximálních pozic by byl nejspíše výrazně níže, protože se v několika málo případech stane, že budeme muset otevírat opravdu velkou pozici a průměry se nám tím hodně navýší.


 

Závěr

Z teoretického hlediska tedy nemá metoda Martingale smysl určitě. Při započtení transakčních poplatků nemá Martingale smysl pro dlouhodobé obchodování ani prakticky.

Metoda má určité opodstatnění ve zmíněném jednom okrajovém případě, kdy s velkým kapitálem chceme s velkou pravděpodobností udělat malý zisk během malého počtu obchodů.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Je čas na shazování peněz z vrtulníku?
  I přes marnou snahu centrálních bank o podporu hospodářského růstu to vypadá, že světová ekonomika uvízla na mělčině zvané nízká inflace. Navzdory snižování úrokových sazeb až do mínusových hodnot a rozsáhlým investicím v podobě programů kvantitativních uvolňování aplikovaných několika světovými centrálními bankami, vlak řízený deflací jen tak z vyjetých kolejí neuhne.
 • Je čas podívat se na japonský fundament
  Už je to půl roku, co výměna v křesle guvernéra japonské centrální banky (Bank of Japan - BoJ) a s tím související zavedení extrémních programů na uvolnění měnové politiky skrz kvantitativní uvolňování (QE) poslaly japonský jen na dlouhou cestu slábnutí.
 • Jednoduchá metoda určení trendu z cenového grafu
  Nádhled do mé traderské kuchyně č.1
 • Jednoduchá strategie 1..2..3....
  Aneb v jednoduchosti a v trendu je síla...:-)
 • Jednoduchá zisková strategie
  Vstupy do trendu na 1min. grafu EUR/USD...
 • Jednoduchý a profitabilní trendline systém
  Náhled obchodního systému, který je právě ve fázi vývoje a testování, využívající pouze technickou analýzu, jeden indikátor pro vyhledávání supportů a rezistencí a trendové čáry. Doporučuji celé přečíst, jsem si jistý že s tímhle systémem člověk bude chápat graf jako nikdy předtím!
 • Jednoduchý dôvod prečo väčšina prerába
  V dnešnom blogu by som rád popísal najhlavnejší dôvod prečo je väčšina traderov stratová a prečo iba malá hŕstka vie byť zisková. Je to o tom ako obchodujeme a ako to máme v hlave nastavené. Takmer každý si povie, že pff to je jasné ale naozaj pracujete na svojej psychike a na štýle svojho obchodovania alebo len o tom viete a dúfate že „raz“ príde ten zlomový okamih kedy to začne ísť a budete robiť pravidelné zisky?
 • Jen neztrácet naději...
  Jmenuji se Michal, je mi 24 let, venuji se FOREXU a analyzovani trhu kolem 3 let, ale teprve pred tydnem jsem se do toho konecne vrhl s presvedcenim, ze muj obchodni plan bude konecne profitabilni natolik, ze se timhle dokazi za nejaky cas uzivit a podnikat v tom co me opravdu bavi.
 • Jsi skvělý Brette, ale tady by tě odpískali
  Protože zde opět vyšel článek inspirovaný tvými myšlenkami, vzpomněl jsem si na hodně věcí, které mám s tebou spojené a hodně jsem o tom přemýšlel, Brette Steenbargere.
 • K dosažení parity by dolaru stačil jeden týden
  Zatímco se Fed připravuje na utažení měnové politiky, ECB připravuje další nástroje pro podporu ekonomiky. Dolar tak dostává výhodu nejen vůči euru, ale také dalším hlavním světovým měnám. Parita jako hlavní dolarové téma posledních měsíců může být rozlousknuta 16. prosince na posledním zasedání Fedu v tomto roce.
 • KUDY – KAM JÍT
  Dozvěděl jsem se od svých kamarádů na síti, že lidé nadávají na tyhle „psychologické kecy“. Viděl jsem, že většině stejných lidí nefungovaly ani ty věci odborné a technické. Odbornost – Analýza – Technika je vždy hope-giver. Ale opravdový úspěch je jinde. Je harmonií grafu a člověka. Tento článek píši pro své klienty a lidi, kteří mi dávají ohlasy, že jim to pomáhá. Dokud existují takoví lidé, cítím velký smysl v tom psát tyto „psy-kecy“. Navíc to píši tak trochu i pro sebe. Prosté myšlenky, které míří jasně k tomu nejdůležitějšímu, pomáhají i mě jít dál cestou tradera.
 • Kam až může spadnout britská libra?
  Britská libra měla až do letošního července vůči americkému dolaru navrch. Měnový pár GBP/USD během léta završil obdivuhodný 12měsíční býčí trh otestováním hranice 1,7200. Tam se však dlouho neohřál. V posledních týdnech totiž na měnových trzích úřaduje USD, který posiluje napříč měnovým spektrem a vůči kterému libra od červencových maxim ztratila již přes 600 pipů. Název dnešního článku by se proto mohl interpretovat také jako „Kam až může posílit USD?“
 • Kam až posunú Draghiho vyjadrenia EUR/USD?
  Menový pár EUR/USD si od začiatku roka pripísal už 10 % k svojej hodnote. Za všetkým, zdá sa, sú vyjadrenia prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Po jeho niekoľkých posledných prejavoch euro značne posilnilo a nastolilo tak silný trend, z ktorého sa momentálne nevie vymaniť.
 • Kam až spadnou komoditní měny?
  Kanadský a australský dolar jako hlavní reprezentanti komoditních měn jsou zasaženy poklesem cen komodit a v posledních týdnech a měsících vůči americkému dolaru trendově ztrácí. Tento pokles navíc nemusí být u konce – aktuálně jsou totiž komoditní měny ceněné díky vysokým úrokovým sazbám ve srovnání s USD, tento pozitivní faktor však časem vyprší a ztráty na měnovém poli se prohloubí. A jak vypadají CAD a AUD vzhledem k vývoji cen jejich hlavních vývozních artiklů?
 • Kam jsou centrální banky ochotny sáhnout? Jde tady o inflaci nebo devalvaci měny?
  Světové úrokové sazby se pravděpodobně před svým zvýšením podívají níže, což jde ruku v ruce se zvyšující se hrozbou jménem deflace (pokles cenové hladiny) a volatilitou na finančních trzích. Vytváří se tak živná půda pro pochybnosti o schopnosti centrálních bank naplnit své cíle a politiků své předvolební sliby.
 • Kam pôjde EUR/GBP, USD/CHF a striebro?
  V dnešnom blogu by som vám rád ukázal ako vidím následné inštrumenty na najbližšie týždne a ako ich plánujem zobchodovať.
 • Kanadský dolar premiantem mezi komoditními měnami
  Minulý rok byl pro vývozce komodit zlomový. Přes deset let trvající býčí trh od pšenice přes uhlí až po zlato se pomalu vyčerpal a jeho slabost se přenesla i do roku letošního. Klesající ceny snižují producentům surovin exportní inkaso, což podkopává důvěru v jejich měny.
 • Kanadský dolar se točí okolo ropy
  Korelace mezi dvěma měnami nebo mezi měnou a jiným finančním aktivem často nabízí atraktivní obchodní příležitosti. Pohybovaly se hodnoty v grafu společně a naráz se rozešly? Je velká pravděpodobnost, že se vrátí zpátky k normálu a otevření dvou pozic, které tento budoucí stav předpokládají, dává slušný ziskový potenciál.
 • Kanadský dolar už oslabil dostatečně
  Dnes se v rámci fundamentální analýzy podíváme na aktuální pozici kanadského dolaru. Ten se za poslední 3 roky nechal stáhnout negativní komoditní vlnou z parity s USD až do rozmezí 1,30 – 1,35 kanadského dolaru za jeden americký.
 • Kapitulace zlata?
  Zlato pokračuje ve formování potencionálního vrcholu většího významu.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Jaro1337

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bernstein Bank

Kurzy obchodování

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
reklama
Patria - self promo
reklama
DEGIRO banner